Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.reisbureauthuis.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Carina Doesburg Personal Touch Travel. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carina Doesburg Personal Touch Travel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Carina Doesburg Personal Touch Travel.

Geen garantie op juistheid

Carina Doesburg Personal Touch Travel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie die op deze website wordt aangeboden is zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Carina Doesburg Personal Touch Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat voor het gebruik van websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.reisbureauthuis.nl op deze pagina.